Home >>  Free Lesson and Practice  >> Lesson 7:

"Disapproval" in Chinese Mandarin Pinyin.


 • No!
 • That's not right.
 • I don't agree.
 • I don't think so.
 • It doesn't sound good.

 • 1. bù xíng !
 • 2. bú duì .
 • 3. wǒ bù tóng yì .
 • 4. wǒ bú zhè yàng rèn wéi .
 • 5. zhè yàng bú tài hǎo ba .
 • 6.
 • Pre. Lesson: Approval
 •             Next Lesson: Name