Home >>  English-Chinese Jokes >> 

Poisonous snakes


A father and son snake are out for a nice afternoon slither.

The son asks, "Dad,are we poisonous snakes?"

The father replies proudly, "Yes son, we are rattler snakes! Why do you ask son?"

"Because DAD, I just bit my tongue!!"shé
yáng
guāng
míng
mèi
de
xià


shé

qīn

shé
ér
zi
chū
qu
sàn
ér
zi
wènba


men
shì

shé
ma

qīn


de

dào


dāng
rán
le

hái
zi


men
shì
xiǎng
wěi
shé
ā

wèi
shén
me
zhè
me
wèn
ne

yīn
wèi


gāng

shé
tou
yǎo

le